POČÍTAČOVÁ NADSTAVBA (C4, ALVIS)

Počítačová nadstavba zabezpečovacích zariadení je komplexný systém, ktorý umožňuje vyhodnocovať a signalizovať jednotlivé stavy zariadení v jednom centrálnom mieste. Okrem toho umožňuje obsluhe aj ovládať jednotlivé komponenty zabezpečovacích zariadení. Počítačová nadstavba poskytuje obsluhe prehľadné informácie o mieste vzniku nebezpečenstva v textovej i grafickej forme. Ku každému okruhu je možné zobraziť niekoľko úrovní grafických informácií. Pozostáva z osobného počítača typu PC s príslušným programovým vybavením a z mikro-procesorových jednotiek, ktoré zabezpečujú zber a prenos informácií z ústrední zabezpečovacích zariadení do počítača nadstavby cez komunikačné vedenie.

Hlavné prednosti počítačovej nadstavby:

– Celková situácia je zobrazená v grafickej forme s možnosťou vyznačenia umiestnenia aj iných zariadení požiarnej ochrany prípadne inštrukcií v slovnej forme.
– Ľahké ovládanie ústrední.
– Archivácia stavov ústrední a reakcie obsluhy.
– Databáza informácií o príjazdových cestách, skladovaných materiáloch a pod.
– Tlač doplňujúcich informácií na tlačiareň.
– Jednoduché rozširovanie systému o ďalšie ústredne.