ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Navrhovanie EPS

EPS sa navrhuje predovšetkým v týchto prípadoch:
•    ak to pre danú prevádzku vyžaduje vyhláška 288/2002, 508/2009, STN 73 0875, EN54 alebo iný príslušný právny predpis,
•    ak sa sleduje zníženie požiarneho rizika požiarneho úseku použitím súčiniteľa požiarnej signalizácie c1. v zmysle STN 92 0201, EN54.
•    ak požiarny úsek obsahuje ťažko nahraditeľné alebo nenahraditeľné hodnoty, príp. ak ide o stavbu mimoriadneho významu.

Riešenie EPS:
•    samočinné hlásiče požiaru signalizovali všetky požiare, pokiaľ možno už v začiatočnej fáze horenia,
•    bolo rovnomerne zabezpečené účinné stráženie ktoréhokoľvek miesta v požiarnom úseku,
•    umiestnením jednotlivých prvkov EPS nedošlo k zníženiu ich prevádzkovej spoľahlivosti,
•    bola v maximálnej miere vylúčená nežiaduca funkcia hlásiča (planý poplach),
•    bol zabezpečený prístup k hlásičom pri ich údržbe a demontáži.

Vývoj požiaru
Ak sa v začiatočnej fáze požiaru ráta s vývinom tlenia, ktoré ¬charakterizuje intenzívna tvorba dymu, nedostatok konvenčného tepla a veľmi malé alebo žiadne vyžarovanie plameňa, sú vhodné dymové hlásiče. Tie sú tiež vhodné, ak sa už v začiatočnej fáze požiaru predpokladá tvorba spalín a hustého dymu, čím sú ohrozené osoby alebo tovar citlivý na dym. Ak sa v začiatočnej fáze požiaru predpokladá intenzívny vývin tepla, intenzívne vyžarovanie plameňov a tvorba dymu, môžu sa použiť dymové a tepelné hlásiče, prípadne hlásiče vyžarovania plameňa. Z hľadiska citlivosti jednotlivých druhov možno konštatovať, že tepelné hlásiče sa vyznačujú menšou citlivosťou ako ionizačné hlásiče. Pri hlásičoch reagujúcich na svetlo si treba uvedomiť, že hodnota svetelnej energie sa znižuje so štvorcom vzdialenosti od zdroja a že svetelné lúče môže zatieniť akákoľvek nepriehľadná prekážka. Je výhodné hlásiče kombinovať, čím možno predísť vyvolaniu ¬planého poplachu.

Umiestňovanie ústrední EPS
Z praktických dôvodov je vhodné, ak sú ústredne umiestnené v ¬bezprostrednej blízkosti miesta, odkiaľ sa predpokladá vedenie požiarneho zásahu. Ak to nie je možné, treba na toto miesto umiestniť signalizačný panel, ktorý synchrónne s ústredňou zaručuje -signalizáciu miesta požiaru alebo poruchy. Podľa STN 73 0875 musí byť ústredňa EPS v požiarnom úseku s malým požiarnym ¬zaťažením na mieste prístupnom z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty. Hlavná ústredňa s jednostupňovým zapojením sa umiestňuje na mieste s trvalou obsluhou (najlepšie v ohlasovni požiarov).